Taichimilanoemonza | caroattilio@gmail.com | Cell 335.70.86.008 | Cell 340.54.15.587

Seminario di fine anno

Seminario di fine anno
Webinar di Tai Chi Chuan e Chi Kung – scuola ITCCA – International Tai Chi Chuan Association, HTC – Happy Tai Chi
Link Zoom:

Meeting ID: 844 9216 7050
Password: 158369